ELMİ İŞÇİLƏRİN ƏMƏK FƏALİYYƏTİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ SİSTEMİNİN METODOLOJİ ƏSASLARI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

ELMİ İŞÇİLƏRİN ƏMƏK FƏALİYYƏTİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ SİSTEMİNİN METODOLOJİ ƏSASLARI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

ELMİ İŞÇİLƏRİN ƏMƏK FƏALİYYƏTİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ SİSTEMİNİN METODOLOJİ ƏSASLARI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

ELMİ İŞÇİLƏRİN ƏMƏK FƏALİYYƏTİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ SİSTEMİNİN METODOLOJİ ƏSASLARI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

ELMİ İŞÇİLƏRİN ƏMƏK FƏALİYYƏTİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ SİSTEMİNİN METODOLOJİ ƏSASLARI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
ELMİ İŞÇİLƏRİN ƏMƏK FƏALİYYƏTİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ SİSTEMİNİN METODOLOJİ ƏSASLARI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

№1, 2019

ELMİ İŞÇİLƏRİN ƏMƏK FƏALİYYƏTİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ SİSTEMİNİN METODOLOJİ ƏSASLARI

Məmmədova Məsumə H., Cəbrayılova Zərifə Q.

Мəqalədə əqli əməklə məşğul olan işçilərin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi məsələsi qeyri-müəyyən mühitdə formalaşan ranqlaşdırma məsələsi kimi təsvir edilmişdir. Məsələnin qeyri-səlis relyasiya modeli verilmiş və additiv aqreqasiya metodlarına istinad etməklə həll metodikası təklif olunmuşdur. Qiymətləndirmənin nəticələrinə əsasən işçilərin idarə olunması qərarlarının qəbulunu dəstəkləyən sistemin layihələndirilməsi prinsipləri işlənilmişdir (səh.16-26).

Açar sözlər: əqli əmək, elmi işçi, əmək fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi, qeyri-müəyyənlik, qeyri-səlis relyasiya modeli, additiv aqreqatlaşdırma, personalın qiymətləndirilməsi.
DOI : 10.25045/jpit.v10.i1.02
Ədəbiyyat
 • Друкер П.Ф. Задачи менеджмента в XXI веке. klex.ru/8eq
 • Тейлор Ф.У. Принципы научного менеджмента.  (The Principles of Scientific Management. 1911), М., 1991 // Электронная публикация: Центр гуманитарных технологий.  03.06.2010. http://gtmarket.ru/laboratory/basis/3631
 • Elm haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 09 avqust 2016. https://president.az/articles/20785
 • Злотницкий В.Э. Факторы эффективного управления человеческими ресурсами организации,   дисс. канд. социол. наук, код cпециальности ВАК 22.00.08, Социология управления, 2008, 190 с. dissercat.com/content/faktory-effektivnogo-upravleniya-chelovecheskimi-resursami-organizatsii
 • Мамедова М.Г., Джабраилова З.Г. Методы и процедуры принятия решений, получения и анализа экспертных знаний в системе оценки кадрового потенциала НИУ // Вестник компьютерных и информационных технологий, №11, 2007, с.42–47.
 • Одегов Ю.Г., Абдурахманов К.Х., Котова Л.Р. Оценка эффек­тивности работы персоналом: методологический подход. М.: Изд. «АльфаПресс», 2011, 752 с.
 • Зайнетдинова И.Ф. Оценка деятельности работников организации: учеб.-метод. пособие, Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2016, 120 с.
 • Заде Л.А. Понятие лингвистической переменной и его применение к принятию приближенных решений. М.:Мир, 1976, 168 с.
 • Кофман А. Введение в теорию нечетких множеств. М.: Радио и связь, 1982, 432 с.
 • Ларичев О.И. Теория и методы принятия решений, а также Хроника событий в Волшебных странах: учеб. изд. второе, перераб. и доп. М.:Логос, 2002, 392 с.
 • Микони С.В. Многокритериальный выбор на конечном множестве альтернатив. СПб.: Издательство «Лань», 2009, 272 с.
 • Мамедова М.Г. Принятие решений на основе баз знаний с нечеткой реляционной структурой. Баку: Элм, 1997, 296 с.
 • Bellman R., Zadeh L.A. Decision- making in fuzzy environment // Management Science, 1970, vol.17, pp.141–164.
 • Mammadova M.H., Djabrailova Z.G. Decision-Making Support in Human Resource Management Based on Multi-Objective Optimization // TWMS Journal of Pure and Applied Mathematics, 2018, vol.8, no.1, pp.53–73.
 • Cəbrayılova Z.Q., Nobari S.M. Personalın idarə olunması məsələlərində kriteriyaların vacibliyi haqqında informasiyanın emalı üsulları və ziddiyyətin aşkarlanması // İnformasiya texnologiyaları problemləri, 2011, №1, səh.57–66.
 • Neumann J.V., Morgenstern O. Theory of games and economic behavior. One of Princeton University presses. Notable Centenary Titles, 2007, 776 p.
 • Мамедова М.Г., Джабраилова З.Г. Нечеткий логический подход к задаче оценки кадрового потенциала // Менеджмент в России и за рубежом, 2004, №5, c.111–117.
 • HR management Public Sector Standards in Human Resource Management 2001 – Grievance Resolution and Performance Management Standards. Department of education. http://hrcouncil.ca/resource-centre/hr-standards/documents/HRC-HR_Standards_Web.pdf
 • Public Sector Standards in Human Resource Management. Effective on and from 21 February 2011. Government of western Australia. https://publicsector.wa.gov.au/sites/default/files/documents/hrm_standards_3.pdf
 • Левин В.И. Новое обобщение операции над нечеткими множествами // Известия Академии наук. Теория и системы управления, 2001, №1, с.143–146.