DİSSERTASİYA İŞLƏRİNİN İLKİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ METODU - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

DİSSERTASİYA İŞLƏRİNİN İLKİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ METODU - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

DİSSERTASİYA İŞLƏRİNİN İLKİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ METODU - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

DİSSERTASİYA İŞLƏRİNİN İLKİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ METODU - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

DİSSERTASİYA İŞLƏRİNİN İLKİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ METODU - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
DİSSERTASİYA İŞLƏRİNİN İLKİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ METODU - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

№1, 2019

DİSSERTASİYA İŞLƏRİNİN İLKİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ METODU

Əliquliyev Rasim M., Alıquliyev Ramiz M., Həsənova Rəhilə Ş.

Məqalədə dissertasiya işlərinin qiymətləndirilməsi üçün beynəlxalq təcrübə araşdırılmışdır. Dissertasiya işlərinin avtomatlaşdırılmış qiymətləndirilməsi üçün metod təklif edilmişdir. Bu məqsədlə ilkin ekspertizanın avtomatlaşdırılması üçün alqoritm işlənmişdir. Bu metod dissertasiya işinin əsas hissələri (dissertasiya işinin məqsədi, qarşıya qoyulmuş məsələlər, fəsillər, əldə edilmiş nəticələr, dərc edilmiş məqalələr) arasındakı uyğunluğu avtomatik təyin etməyə imkan verir. Bu məqsədlə mətnlərin semantik yaxınlığını müəyyənləşdirməyə imkan verən mətnlərin intellektual analizi texnologiyası tətbiq edilir. Təklif edilən metod və ekspert qiymətləndirilməsi arasındakı uyğunluğu təyin etmək üçün qiymətləndirmə verilmişdir (səh.3-15).

Açar sözlər: dissertasiya, mətnlərin intellektual analizi, avtomatik qiymətləndirmə, ekspert qiymətləndirməsi, qeyri-səlis qiymətləndirmə
DOI : 10.25045/jpit.v10.i1.01
Ədəbiyyat
 • Селетков С.Г. Соискателю ученой степени // Ижевский гос. техн. университет, 1999, 174 с. 
 • Кузин Ф.А. Кандидатская диссертация. Методика написания, правила оформления и порядок защиты: Практическое пособие для аспирантов и соискателей ученой степени. 6-е изд., доп., М.: Ось-89, 2004, 224 с.
 • Phillips E.M., Pugh D.S. How to Get a PhD: A handbook for students and their supervisors. USA: Open University Press, 2005, 234 p.  http://library.ciitlahore.edu.pk/hub/How_to_get_PhD.pdf
 • Bird J. Black students and higher education. Buckingham: SRHE and Open University Press 1996.
 • Wason P.C. Notes on the supervision of PhDs. Bulletin of the British Psychological Society 1974, vol.27, pp.25–29.
 • Salmon P. Achieving a PhD: Ten Students’ Experience. Stoke-on-Trent: Trentham Books, 1992.
 • Rugg G., Petre M. The Unwritten Rules of PhD Research. Maidenhead: Open University Press, 2004.
 • Murray R. How to Write a Thesis. Buckingham: Open University Press, 2002.
 • Kiley M., Mullins G. Examining the examiners: How inexperienced examiners approach the assessment of research theses // International Journal of Educational Research, 2005, vol.41, no.2, pp.121–35.
 • Holbrook A., Bourke S., Lovat T. Investigating PhD thesis examination reports // International Journal of Educational Research, 2004, pp 98–120.
 • Denicolo P. Assessing the PhD: A constructive view of criteria // Quality Assurance in Education, 2003, vol.11, no.2, pp.84-91.
 • Wright T. Cochrane R. Factors influencing successful submission of PhD theses // Studies in Higher Education, 2000, vol.2, no.25, pp.181–195.
 • Kyvik S. Assessment procedures of Norwegian PhD theses as viewed by examiners from the USA, the UK and Sweden // Assessment and Evaluation in Higher Education, 2014, vol.39, no.2, pp.140–53.
 • Aittola H. Doctoral Education and Doctoral Theses – Changing Assessment Practices. Cultural Perspectives on Higher Education, 2008, pp.161–177.
 • Aittola H. Academic life and the pressure of massification. In Välimaa J. (ed.) Finnish higher education in transition. Perspectives on massification and globalisation. University of Jyväskylä: Institute for Educational Research 2001, pp.111–138.
 • Mullins G, Kiley M. It’s a PhD, not a Nobel Prize: How experienced examiners assess research theses // Studies in Higher Education, 2002, vol.27, no.4, pp.369–386.
 • Hagen NT. Deconstructing doctoral dissertations: How many papers does it take to make a PhD? // Scientometrics, 2010, vol.85, no.2, pp.567–579.
 • Kyvik S, Thune T. Assessing the quality of PhD dissertations. A survey of external committee members // Assessment & Evaluation in Higher Education, 2015, vol.40, no.5, pp.768–782.
 • Bourke S, Holbrook AP. Examining PhD and research masters theses // Assessment & Evaluation in Higher Education, 2013, vol.38, no.4, pp.407–416.