AZƏRBAYCANDA İT-MÜTƏXƏSSİSLƏRİN ÜMUMİ SAYININ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ METODİKASININ İŞLƏNİLMƏSİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

AZƏRBAYCANDA İT-MÜTƏXƏSSİSLƏRİN ÜMUMİ SAYININ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ METODİKASININ İŞLƏNİLMƏSİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

AZƏRBAYCANDA İT-MÜTƏXƏSSİSLƏRİN ÜMUMİ SAYININ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ METODİKASININ İŞLƏNİLMƏSİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

AZƏRBAYCANDA İT-MÜTƏXƏSSİSLƏRİN ÜMUMİ SAYININ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ METODİKASININ İŞLƏNİLMƏSİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

AZƏRBAYCANDA İT-MÜTƏXƏSSİSLƏRİN ÜMUMİ SAYININ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ METODİKASININ İŞLƏNİLMƏSİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
AZƏRBAYCANDA İT-MÜTƏXƏSSİSLƏRİN ÜMUMİ SAYININ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ METODİKASININ İŞLƏNİLMƏSİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

№1, 2018

AZƏRBAYCANDA İT-MÜTƏXƏSSİSLƏRİN ÜMUMİ SAYININ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ METODİKASININ İŞLƏNİLMƏSİ

Məmmədova Məsumə H., Məmmədzadə Faiq R.

Azərbaycanda əmək bazarının İT-seqmentinin insan resursları ilə təmin olunmasında hazırkı vəziyyət analiz edilmişdir. Ekspert-statistik qiymətləndirməyə istinad etməklə İT-mütəxəssislər sayının iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə hesablanması metodikası işlənmişdir. Azərbaycan iqtisadiyyatında çalışan İT-mütəxəssislərin ümumi sayı, İKT sektoru və milli iqtisadiyyatın digər sahələri üzrə İT-mütəxəssislərin xüsusi çəkisinin hesablanması göstərilmişdir (səh.59-71). 

Açar sözlər: İT-seqment, əmək bazarı, insan resurslarının kəmiyyət qiymətləndirilməsi, İT-mütəxəssislərə tələbatın formalaşması konsepsiyası, İT-mütəxəssislər sayının hesablanması üçün eвристик alqoritm.
DOI : 10.25045/jpit.v09.i1.06
Ədəbiyyat
 • Мамедова М.Г., Мамедзаде Ф.Р. Концептуальные подходы к интеллектуальному управлению рынком труда ИТ-специалистов // Проблемы информационных технологий, Баку, № 2(8), 2013, с.33– http://jpit.az/storage/files/article/4c6a7d96.pdf
 • Мамедова М.Г., Мамедзаде Ф.Р. Объектно-ориентированный подход к определению релевантности информационно-технологического образования спросу на рынке ИТ-специалистов // Образование и наука, Москва, №5, 2014, с.54–67.
 • Didero, HusingT., KorteW.B. Monitoring e-Skills demand and supply in Europe: Synthesis report The evolution of the supply and demand of e-Skills in Europe. European Commission, 2009, 58 p. http://staging.ilo.org/public/libdoc/ igo/2009.pdf
 • Research Study on High-Level Skill Needs in NIICT Sector. Final Report. Oxford Economics, 2009, 129 p. http://dera.ioe.ac.uk/10639/1/research_study_final_report.pdf
 • Hüsing T., Korte W., Dashja E. e-Skills in Europe. Trends and Forecasts for the European ICT Professional and Digital Leadership Labour Markets (2015-2020). Working Paper, 2015, 42 p. http://eskills-ead.eu/fileadmin/lead/working_paper_su.pdf
 • ИТ-кадры-2010. Численность занятых в российской экономике 2009 г. и прогноз потребности на 2010–2015 гг. Аналитическое исследование центра REAL-IT по инициативе АП КИТ, 2010, 24 с. http://apkit.ru/committees/education/ projects/.php
 • İnformasiya cəmiyyəti. İKT-nin əsas infrastruktur göstəriciləri. http://stat.gov.az/source/information_society/
 • Məmmədova M.H., Cəbrayılova Z.Q., Manaflı M.İ. İnformasiya texnologiyaları mütəxəssislərinə təlabatın monitorinqi. Bakı: İnformasiya Texnologiyaları, 2009, 199 s.
 • Azərbaycan 2020: Gələcəyə baxiş İnkişaf Konsepsiyası. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 29 dekabr tarixli Fərmanı. http://president.az/files/future_az.pdf
 • Azərbaycan Respublikasında informasiya cəmiyyətinin inkişafına dair 2014–2020-ci illər üçün Milli strategiya. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2014-cü il 2 aprel tarixli Sərəncamı. http://president.az/articles/11312.
 • Telekommunikasiya və informasiya texnologiyalarının inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr tarixli Fərmanı. http://president.az/articles/22382