KORPORATİV ŞƏBƏKƏNİN MƏHSULDARLIĞININ YÜKSƏLDİLMƏSİNƏ YANAŞMALAR VƏ KEŞ-SERVERLƏRDƏ SƏNƏDLƏRİN TƏZƏLƏNMƏSİNİN BİR KRİTERİYASI HAQQINDA - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

KORPORATİV ŞƏBƏKƏNİN MƏHSULDARLIĞININ YÜKSƏLDİLMƏSİNƏ YANAŞMALAR VƏ KEŞ-SERVERLƏRDƏ SƏNƏDLƏRİN TƏZƏLƏNMƏSİNİN BİR KRİTERİYASI HAQQINDA - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

KORPORATİV ŞƏBƏKƏNİN MƏHSULDARLIĞININ YÜKSƏLDİLMƏSİNƏ YANAŞMALAR VƏ KEŞ-SERVERLƏRDƏ SƏNƏDLƏRİN TƏZƏLƏNMƏSİNİN BİR KRİTERİYASI HAQQINDA - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

KORPORATİV ŞƏBƏKƏNİN MƏHSULDARLIĞININ YÜKSƏLDİLMƏSİNƏ YANAŞMALAR VƏ KEŞ-SERVERLƏRDƏ SƏNƏDLƏRİN TƏZƏLƏNMƏSİNİN BİR KRİTERİYASI HAQQINDA - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

KORPORATİV ŞƏBƏKƏNİN MƏHSULDARLIĞININ YÜKSƏLDİLMƏSİNƏ YANAŞMALAR VƏ KEŞ-SERVERLƏRDƏ SƏNƏDLƏRİN TƏZƏLƏNMƏSİNİN BİR KRİTERİYASI HAQQINDA - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
KORPORATİV ŞƏBƏKƏNİN MƏHSULDARLIĞININ YÜKSƏLDİLMƏSİNƏ YANAŞMALAR VƏ KEŞ-SERVERLƏRDƏ SƏNƏDLƏRİN TƏZƏLƏNMƏSİNİN BİR KRİTERİYASI HAQQINDA - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

№1, 2010

KORPORATİV ŞƏBƏKƏNİN MƏHSULDARLIĞININ YÜKSƏLDİLMƏSİNƏ YANAŞMALAR VƏ KEŞ-SERVERLƏRDƏ SƏNƏDLƏRİN TƏZƏLƏNMƏSİNİN BİR KRİTERİYASI HAQQINDA

Əliyev Ə.İ., Hüseynova A.Ə.

Məqalə məhdud imkanlı korporativ şəbəkələrin məhsuldarlığının yüksəldilməsi məsələsinə həsr edilmişdir. Burada məhsuldarlığın artırılmasının bir neçə yolu araşdırılmış və onların ən vacibi kimi informasiyanın keşləşdirilməsi və informasiyanın serverlər şəbəkəsində coğrafi bölünməsi (CDN şəbəkəsi) qeyd edilmişdir. CDN şəbəkələrində əsas məsələlərdən biri  surroqat- serverlərdə informasiyanın vaxtlı-vaxtında təzələnməsidir. Mətn şəkilli informasiyanın təzələnmə kriteriyası üçün Levenşteyn metrikasına əsaslanan ölçü təklif edilmişdir. (səh. 8-12)

 

Açar sözlər: korporativ şəbəkə, lokal şəbəkə, inormasiyanın keşləşdirilməsi, CDN şəbəkə, Levenşteyn metrikası.
Ədəbiyyat
  • «Современные корпоративные сети» http: /www.race.ru/page.asp?id=391
  • http://www.sovtel.ru/cgi-bin/products.pl?id=115
  • Джозеф Якубович. Оптимизация сетевого трафика. Журнал «Сети и системы связи», №10, 2001.
  • Дуг Аллен.Домашние сети доставки контента. LAN, #01/2002.
  • Ari Luotonen, Kevin Altis. World-Wide Web proxies. Proc. 1st Int. WWW Conf., Geneva, May 1994.
  • A. Chankhunthod, P. Danzig, C. Neerdaels, M. F. Schwartz, K. Worrell. A hierarchical Internet object cache. Proc. 1996 USENIX Annu. Tech. Conf., San Diego, Jan 1996, pp.153163.
  • Алгулиев Р.М., Алыгулиев Р.М., Шарифов М.Г. Подход к оптимальному расположению серверов CDN в узлах глобальных сетей //Информационные технологии. 2006, №11, с.20–26.
  • Runkler T.A., Bezdek J.C., Web mining with relational clustering //International Journal of Approximate Reasoning. 2003. Vol. 32. №№2–3. P.217–236.