TİBBİ KADRLARA TƏLƏB VƏ TƏKLİFİN UYĞUNLAŞDIRILMASININ İDARƏ OLUNMASI METODLARI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

TİBBİ KADRLARA TƏLƏB VƏ TƏKLİFİN UYĞUNLAŞDIRILMASININ İDARƏ OLUNMASI METODLARI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

TİBBİ KADRLARA TƏLƏB VƏ TƏKLİFİN UYĞUNLAŞDIRILMASININ İDARƏ OLUNMASI METODLARI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

TİBBİ KADRLARA TƏLƏB VƏ TƏKLİFİN UYĞUNLAŞDIRILMASININ İDARƏ OLUNMASI METODLARI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

TİBBİ KADRLARA TƏLƏB VƏ TƏKLİFİN UYĞUNLAŞDIRILMASININ İDARƏ OLUNMASI METODLARI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
TİBBİ KADRLARA TƏLƏB VƏ TƏKLİFİN UYĞUNLAŞDIRILMASININ İDARƏ OLUNMASI METODLARI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

№2, 2017

TİBBİ KADRLARA TƏLƏB VƏ TƏKLİFİN UYĞUNLAŞDIRILMASININ İDARƏ OLUNMASI METODLARI

Məmmədova Məsumə H., Cəbrayılova Zərifə Q.

Məqalədə tibb mütəxəssislərinə olan tələb və təklifin qeyri-səlis situasiya modelləri, onların uyğunlaşdırılmasının intellektual idarə olunması üçün situasiyaların qeyri-səlis oxşarlığı əsasında həll metodları təklif edilir. Tibb müəssisələrində tibb mütəxəssislərinin işəgötürülməsində qərarların qəbulu üçün mümkün ssenarilərə uyğun həll metodikası verilir, məsələnin həll alqoritmi və reallaşdırılması mərhələləri  təsvir olunur (səh.16-27).

Açar sözlər: tibb mütəxəssisləri, tələb modeli, təklif modeli, situasiyaların oxşarlığı, qeyri-səlis oxşarlıq dərəcəsi, qeyri-səlis bərabərlik dərəcəsi, nisbi vaciblik əmsalı.
DOI : 10.25045/jpit.v08.i2.02
Ədəbiyyat
 • ”2010-2014-cü illər üçün Azərbaycan Respublikasının səhiyyə müəssisələrində tibbi kadr təminatı üzrə İnkişaf Proqramı”, e-qanun.az/framework/20002
 • “Azərbaycan 2020: gələcəyə baxiş” inkişaf konsepsiyasi. www.president.az/files/future_az.pdf
 • Dussault G., Buchan J., Sermeus W., Padaiga Z. Assessing future health workforce needs,  Policy summary prepared for the Belgian EU Presidency Conference on Investing in Europe's health workforce of tomorrow: scope for innovation and collaboration (La Hulpe, 9–10 September 2010.  euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/124417/e94295.pdf
 • Green paper. On the Europpean workforce for health. Commission of the European communities. Brussels 10.12.2008. COM (2008) 725 final. EN). http://ec.europa.eu/health/ph_systems/ docs/workforce_gp_en.pdf
 • Mammadova M.H., Jabrayilova Z.G. Modeling of the interaction between supply and demand for medical staff on the basis of fuzzy situational analysis // Problems of information technology, 2017, no.1, pp.26–35.
 • Mammadova M.H., Jabrayilova Z.G. About one approach to intelligent managing of health specialists labor market / Proceedings of International Conference of Advances Technology and Science, 2–4 September, Konya, pp.1408–1412.
 • Заде Л.А. Понятие лингвистической переменной и его применение к принятию приближенных решений, М.: Мир, 1976, 168 с.
 • Мамедова М. Г. Принятие решений на основе баз знаний с нечеткой реляционной структурой, Баку: ЭЛМ, 1997, 296 с.
 • Мелихов А.Н., Бернштейн Л.С., Коровин С.Я. Ситуационные советующие системы с нечеткой логикой, М.:Наука, 1990, 272 с.
 • Мамедова М.Н., Джабраилова З.Г. Качественный анализ и оценка техники пилотирования на основе полетной информации. Обзорная информация. Серия: «Автоматика и телемеханика. Вычислительная техника», АзНИИНТИ, Баку, 1998, 74 с.
 • Mammadova M.H., Jabrayilova Z.G. Multi-criteria model of decision-making support in the personnel management problems // Problems of information technology, 2012, no.2, pp.37–46.
 • Саати Т.Л. Принятие решений. Метод анализа иерархий, М.:Радио и связь, 1993, 320
 • Djabrailova Z.G., Nobari S.M. Defining methods of importance factor of the criteria in the solution of personnel management problems and detection of contradictions / PRIP'2011 Pattern Recognition and Information processing / 18-20 may 2011, Minsk, Belarus, pp.330–333.
 • Нейман Д., Моргенштерн О. Теория игр и экономическое поведение. М.: Наука, 1970, 708 с.
 • https://jobs.day.az
 • www.olx.kz/rabota/meditsina-farmatsiya/astana/
 • http://e-health.gov.az/vakansiyalar/Vezife_telimat_pdf/MR_V5A_son-MoH.pdf
 • www.rabota.az/vacancy/sehiyye-eczailiq/tibbi-personal
 • Ларичев О.И. Вербальный анализ решений. М.: Наука, 2006, 181 с.
 • Bellman R., Zadeh L.A. Decision- making in fuzzy environment // Management Science, 1970, vol.17, pp.141–164.
 • Mamedova M.G., Jabrailova Z.Q., Mammadzada F.R. Fuzzy Multi-scenario Approach to Decision-Making Support in Human Resource Management. In book: L.A. Zadeh et al. (eds.), Recent Developments and New Direction in Soft-Computing Foundations and Applications, Studies in Fuzziness and Soft Computing, Springer International Publishing Switzerland 2016, 342, pp.19–36. DOI 10.1007/978-3-319-32229-2_3
 • Mammadova M.G., Jabrayilova Z.G. Application of TOPSIS Method in Support of Decisions Made in Staff Management Issues // Computer Technology and Application, 2013, vol.4, no.6, pp.307–316.
 • Мамедова М.Г., Джабраилова З.Г. Методологический подход к многокритериальному принятию решений в задачах управления человеческими ресурсами // Информационные технологии, 2016, №2, с.467–480.