ALI TƏHSIL MÜƏSISSƏLƏRININ İKT IXTISASLARI ÜÇÜN OPTIMAL TƏDRIS PROQRAMININ YARADILMASINDA IERARXIYA ANALIZ METODUNUN TƏDBIQI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

ALI TƏHSIL MÜƏSISSƏLƏRININ İKT IXTISASLARI ÜÇÜN OPTIMAL TƏDRIS PROQRAMININ YARADILMASINDA IERARXIYA ANALIZ METODUNUN TƏDBIQI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

ALI TƏHSIL MÜƏSISSƏLƏRININ İKT IXTISASLARI ÜÇÜN OPTIMAL TƏDRIS PROQRAMININ YARADILMASINDA IERARXIYA ANALIZ METODUNUN TƏDBIQI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

ALI TƏHSIL MÜƏSISSƏLƏRININ İKT IXTISASLARI ÜÇÜN OPTIMAL TƏDRIS PROQRAMININ YARADILMASINDA IERARXIYA ANALIZ METODUNUN TƏDBIQI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

ALI TƏHSIL MÜƏSISSƏLƏRININ İKT IXTISASLARI ÜÇÜN OPTIMAL TƏDRIS PROQRAMININ YARADILMASINDA IERARXIYA ANALIZ METODUNUN TƏDBIQI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
ALI TƏHSIL MÜƏSISSƏLƏRININ İKT IXTISASLARI ÜÇÜN OPTIMAL TƏDRIS PROQRAMININ YARADILMASINDA IERARXIYA ANALIZ METODUNUN TƏDBIQI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

№1, 2016

ALI TƏHSIL MÜƏSISSƏLƏRININ İKT IXTISASLARI ÜÇÜN OPTIMAL TƏDRIS PROQRAMININ YARADILMASINDA IERARXIYA ANALIZ METODUNUN TƏDBIQI

Ağayev Firudin T., Məmmədova Gülarə A.

Ali təhsil müəsissəsinin tədris proqramı, fənlərin zamana  görə məntiqi və təqvim üzrə paylanmış toplusundan ibarət mürəkkəb nizamlanmış sistemdir. Məqalədə, tədris proqramlarının ekspertlər qrupu tərəfindən yaradılması təklif edilir. Hər bir ekspert tədris olunan fənlər toplusuna uyğun olaraq tədris proqramını təklif edir. Ekstertlər tərəfindən müxtəlif variantlarda yaradılmış tədris proqramları əsasında ən optimal variantın seçilməsi üçün iyerarxiya analizi metodu təklif olunur. (səh. 57-66)

Açar sözlər: tədris proqramı, optimal tədris proqramı, tədris proqramının qiymətləndirilmə kriteriyaları, ierarxiya analiz metodu, prioritetlər vektorunun hesablanması.
DOI : 10.25045/jpit.v07.i1.07
Ədəbiyyat
  • Баранова Н.А. «Конструирование содержания непрерывного образования с использованием экспертной системы». Монография, Ижевск, 2008. 126 с.
  • Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area, Report of European Association for Quality Assurance in Higher Education, 2005. www.enqa.eu/files/BergenReport210205.pdf
  • Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий. М.: Радио и связь, 1993, 278 с.
  • Саати Т.Л., Керис К.П. Аналитическое планирование. Организация систем. Пер. с англ. под ред. И.А.Ушакова, М.: Радио и связь, 1991, 244 с.
  • Умнов А.Е. Аналитическая геометрия и линейная алгебра, Москва, 2011, 543 с.