E-DÖVLƏT MÜHİTİNDƏ QƏRARLARIN QƏBULUNU DƏSTƏKLƏYƏN SİSTEMLƏRİN TƏTBİQİ İMKANLARININ ARAŞDIRILMASI (rus) - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

E-DÖVLƏT MÜHİTİNDƏ QƏRARLARIN QƏBULUNU DƏSTƏKLƏYƏN SİSTEMLƏRİN TƏTBİQİ İMKANLARININ ARAŞDIRILMASI (rus) - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

E-DÖVLƏT MÜHİTİNDƏ QƏRARLARIN QƏBULUNU DƏSTƏKLƏYƏN SİSTEMLƏRİN TƏTBİQİ İMKANLARININ ARAŞDIRILMASI (rus) - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

E-DÖVLƏT MÜHİTİNDƏ QƏRARLARIN QƏBULUNU DƏSTƏKLƏYƏN SİSTEMLƏRİN TƏTBİQİ İMKANLARININ ARAŞDIRILMASI (rus) - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

E-DÖVLƏT MÜHİTİNDƏ QƏRARLARIN QƏBULUNU DƏSTƏKLƏYƏN SİSTEMLƏRİN TƏTBİQİ İMKANLARININ ARAŞDIRILMASI (rus) - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
E-DÖVLƏT MÜHİTİNDƏ QƏRARLARIN QƏBULUNU DƏSTƏKLƏYƏN SİSTEMLƏRİN TƏTBİQİ İMKANLARININ ARAŞDIRILMASI (rus) - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

№2, 2015

E-DÖVLƏT MÜHİTİNDƏ QƏRARLARIN QƏBULUNU DƏSTƏKLƏYƏN SİSTEMLƏRİN TƏTBİQİ İMKANLARININ ARAŞDIRILMASI (rus)

Nəbibəyova Gülnarə Ç.

Məqalədə e-dövlət mühitində qərarların qəbulunu dəstəkləyən sistemlərin (QQDS) istifadə olunması məsələsinə baxılmış və onun əsas xüsusiyyətləri araşdırılmışdır. E-dövlət üçün QQDS-lərə tələbat göstərilmişdir. E-dövlət üçün QQDS-in işlənilməsində bir sıra texnika və texnologiyaların istifadəsi ilə bağlı təklif və tövsiyələr verilmişdir. (səh. 88-95)

Açar sözlər: verilənlər anbarı, verilənlər vitrini, e-dövlət, QQDS, OLAP texnologiyası, OLTP, DATA MINING.
DOI : 10.25045/jpit.v06.i2.09
Ədəbiyyat
 • Суркова С.А. Сущность концепции «e-government» (электронное правительство). http://www.rusnauka.com/26_WP_2013/Gosupravlenie/2_143882.doc.htm
 • Power D.J. Decision Support Systems: Concepts and Resources for Managers: Quorum Books, подразделение Greenwood Publishing, 2002, 272 p.
 • Электронный ресурс (http://www.itstan.ru/it-i-is/opredelenie-dss-sppr.html)
 • Дятлов С.А. Электронное правительство: понятие, структура, функции / Материалы V Всероссийской объединенной конференции «Технологии информационного общества – Интернет и современное общество» (IST/IMS-2002), СПб., 25–29 ноября 2002 г. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2002, с.283–286. www.ict.edu.ru/vconf/index.php?a=vconf&c =getForm&r=thesisDesc&d=light&id_sec=83&id_thesis=2933.
 • Бачило И.Л. Правовая платформа построения электронного государства / Материалы теоретического семинара сектора информационного права «Конфликты в информационной сфере», М.: ИГП РАН, 2009, с. 271–283.
 • Волков И., Галахов И. Архитектура современной информационно-аналитической системы. www.osp.ru/cio/2002/03/172079/,
 • Артемьев В. Что такое Business Intelligence?// Открытые системы, №4, 2003. www.osp.ru/os/2003/04/182900/
 • Devlin B. Data warehouse: from architecture to implementation. Addison Wesley Longman, Inc. (1997). ISBN 0-201-96425-2. 432 p. URL: http://lissianski.narod.ru/lib.html#dwarchitecture
 • Спирли Э. Корпоративные хранилища данных. Планирование, разработка и реализация, т.1, издательство: Вильямс (2001), 400 с. http://lissianski.narod.ru/sperly.html
 • Алгулиев Р.М., Набибекова Г.Ч. Архитектурные основы построения информационно-аналитической системы поддержки принятия решений в области внешней политики // Телекоммуникации, 2010, №5, с.11–15.
 • Набибекова Г. Об одном методе фаззификации атрибутов хранилища данных в системах поддержки принятия решений в сфере внешней политики // Информационные технологии, 2014, №1, с.36–41.