YÜKSƏK AYIRDETMƏLİ AEROKOSMİK MƏLUMATLAR ƏSASINDA DAŞINMAZ ƏMLAKIN GEOİNFORMASİYA ANALİZİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

YÜKSƏK AYIRDETMƏLİ AEROKOSMİK MƏLUMATLAR ƏSASINDA DAŞINMAZ ƏMLAKIN GEOİNFORMASİYA ANALİZİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

YÜKSƏK AYIRDETMƏLİ AEROKOSMİK MƏLUMATLAR ƏSASINDA DAŞINMAZ ƏMLAKIN GEOİNFORMASİYA ANALİZİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

YÜKSƏK AYIRDETMƏLİ AEROKOSMİK MƏLUMATLAR ƏSASINDA DAŞINMAZ ƏMLAKIN GEOİNFORMASİYA ANALİZİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

YÜKSƏK AYIRDETMƏLİ AEROKOSMİK MƏLUMATLAR ƏSASINDA DAŞINMAZ ƏMLAKIN GEOİNFORMASİYA ANALİZİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
YÜKSƏK AYIRDETMƏLİ AEROKOSMİK MƏLUMATLAR ƏSASINDA DAŞINMAZ ƏMLAKIN GEOİNFORMASİYA ANALİZİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

№2, 2015

YÜKSƏK AYIRDETMƏLİ AEROKOSMİK MƏLUMATLAR ƏSASINDA DAŞINMAZ ƏMLAKIN GEOİNFORMASİYA ANALİZİ

Alıyev Elvin M.

Məqalədə elektron kadastr məlumat bazasının (EKMB) yaradılmasında yüksək ayırdetməli məsafədən zondlama verilənlərinin tətbiqi imkanları araşdırılmış, məkan verilənləri üzərində topoloji xətalar təsnif edilmiş və onlar arasında korrelyasiya əlaqələri müəyyənləşdirilmişdir. Bundan başqa, daşınmaz əmlak bazarında aktiv sahələrin təyini metodu işlənilmiş, müxtəlif interpolyasiya üsulları əsasında dinamika modellərinin müqayisəli analizi aparılmışdır. (səh. 76-87)

Açar sözlər: geoinformasiya, məsafədən zondlama, EKMB, shp, AZERSKY, GeoEye-1, IKONOS-2, panxromatik çəkiliş , multispektral çəkiliş.
DOI : 10.25045/jpit.v06.i2.08
Ədəbiyyat
  • Balyev N.N. Uçuş informasiyasının bərpa olunması üçün təyyarənin uçuş parametrləri arasında korrelyasiyanın təyin edilməsi // “İnformasiya Texnologiyaları Problemləri” jurnalı, 2010, №2, s. 103–108.
  • Ананьев Ю. С. Геоинформационные системы, Томск: Изд. ТПУ, 2003, 70 с.
  • Дэвид М. Теобалд. О шейпинге на покрытиях. Топология и шейп файлы // ArcUser, апрель-июнь 2001 г.
  • Süleymanov T.İ., Alıyev E.M. Ortofotoşəkillər və coğrafi informasiya sistemləri texnologiyaları əsasında məkan obyektlərinin idarə edilməsinin elektron məlumat bazasının yaradılması // Azərbaycan Milli Aerokosmik Agentliyinin Xəbərləri, 2009, №2(12), s.22–28.
  • В. В. Демьянов, Е. А. Савельева. ГЕОСТАТИСТИКА. Москва Наука 2010, 327 с.
  • Геостатистический Анализ (ArcGIS). Руководство пользователя, “ESRI, Ltd”. 2001, 278
  • Using ArcGIS Geostatistical Analyst. Printed in USA, ESRI: 2003, 300 p.
  • Alıyev E.M. Coğrafi məlumat texnologiyaları və hipsometrik üsul əsasında Suraxanı rayonu Hövsan qəsəbəsinin daşınmaz əmlak obyektlərinin sıxlıq xəritəsinin tərtibi // Azərbaycan Milli Aerokosmik Agentliyinin Xəbərləri, 2011, №2(14), s. 34–41.
  • Alıyev E.M. Coğrafi informasiya texnologiyalarından və məsafədən zondlama verilənləri əsasında daşınmaz əmlak bazarında dinamikanın öyrənilməsi məsələləri // “İnformasiya Texnologiyaları Problemləri” jurnalı, 2012, №1, s. 61–69.
  • Stewart Fotheringham, Peter Rogerson. Spatial analysis and GIS. “Taylor & Francis”, 1994, 296 p.