ELEKTRON ELM: CARİ VƏZİYYƏTİ, PROBLEMLƏRİ VƏ PERSPEKTİVLƏRİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

ELEKTRON ELM: CARİ VƏZİYYƏTİ, PROBLEMLƏRİ VƏ PERSPEKTİVLƏRİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

ELEKTRON ELM: CARİ VƏZİYYƏTİ, PROBLEMLƏRİ VƏ PERSPEKTİVLƏRİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

ELEKTRON ELM: CARİ VƏZİYYƏTİ, PROBLEMLƏRİ VƏ PERSPEKTİVLƏRİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

ELEKTRON ELM: CARİ VƏZİYYƏTİ, PROBLEMLƏRİ VƏ PERSPEKTİVLƏRİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
ELEKTRON ELM: CARİ VƏZİYYƏTİ, PROBLEMLƏRİ VƏ PERSPEKTİVLƏRİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

№2, 2015

ELEKTRON ELM: CARİ VƏZİYYƏTİ, PROBLEMLƏRİ VƏ PERSPEKTİVLƏRİ

Əliquliyev Rasim M., Ələkbərov Rəşid Q., Fətəliyev Təhmasib X.

Məqalə Azərbaycan Respublikasında həyata keçirilən e-elm layihəsinin aktual məsələlərinə həsr olunmuşdur. İnformasiya cəmiyyəti şəraitində e-elmin mahiyyəti, məqsəd və vəzifələri izah olunmuş, e-elm sahəsində beynəlxalq təcrübə və çağırışlar, elmi-nəzəri və praktiki problemlər təhlil edilmişdir. E-elmin konseptual məsələlərinə baxılmış, onun respublika üçün müasir vəziyyəti araşdırılmış və perspektiv istiqamətləri təqdim olunmuşdur. (səh. 4-15)

Açar sözlər: informasiya cəmiyyəti, e-elm, AzScienceNet, İnternet xidmətləri, bulud texnologiyaları.
DOI : 10.25045/jpit.v06.i2.01
Ədəbiyyat
 • Əliquliyev R.M., Fətəliyev T.X.. Elektron elm: məqsədləri, vəzifələri və inkişaf perspektivləri // Elektron elm problemləri üzrə I respublika elmi-praktiki konfransı, 15–16 noyabr, 2012, Bakı, Azərbaycan, s.11–12.
 • Hey T., Trefethen A.E. The UK e-Science core programme and the grid. Future Generation Computer Systems, October 2002, vol.18, no.8, pp.1017–1031.
 • http://www2006.org/speakers/atkinson/atkinson.pdf
 • https://ru.wikipedia.org/wiki/ARPANET
 • Fətəliyev T.X., Hacırəhimova M.Ş. Elektron elm: beynəlxalq qurumlar, təşəbbüslər və hüquqi baza / Ekspress-informasiya, Bakı: “İnformasiya Texnologiyaları” nəşriyyatı, 2010, 92 s.
 • www.itu.int/wsis/c7/e-science/index.html
 • Alguliev R.M., Fataliyev T.Kh. Toward the e-science: state-of-the-art and perspectives//Proceedings of the International conference-ICKIMICS, 2011, June 28–29, 2011, Tashkent, Uzbekistan, pp.229–232.
 • http://escience.ime.usp.br
 • www.arl.org/focus-areas/e-research/e-science-institute
 • http://escience.washington.edu
 • https://github.com/uwescience
 • www.esi.ac.uk
 • www.iavoss.org/mirror/nesc/esi/index.html
 • www.cloudbus.org/escience
 • http://escience.ime.usp.br/events/ieee-escience-2014
 • Алгулиев Р.M, Фаталиев Т.Х. Информационно-аналитическая система мониторинга применения ИКТ в научной деятельности // Материалы XX Межд. конф «Применение новых технологий в образовании», 26–27 июня 2009 г. г.Троицк, c.65–66.
 • Fətəliyev T.X. Elmi fəaliyyətdə informasiya texnologiyalarının tətbiqinin monitorinqi / Ekspress-informasiya, Bakı: “İnformasiya Texnologiyaları” nəşriyyatı, 2010, 68 səh.
 • AlguliyevM., Aliguliyev R.M., Fataliyev T.Kh., Hasanova R.Sh. On Necessity of the Azerbaijan Citation Index (AzCI) // Proceedings of the 4th International Conference on “Problems of Cybernetics and Informatics”, 12-14 September, 2012, Baku, vol.I, pp.82–85.
 • Alguliyev R.M., Aliguliyev R.M., Fataliyev T.Kh., Hasanova R.Sh. Conceptual Challenges in Developing Azerbaijan Citation Index // Proceedings of the 4th International Conference on “Problems of Cybernetics and Informatics”, 12–14 September, 2012, Baku, vol.I, pp.50–53.
 • Əliquliyev R.M., Alıquliyev R.M., Fətəliyev T.X, Həsənova R.Ş. Elmmetriya: mövcud vəziyyəti və imkanları / Ekspress-informasiya, Bakı: “İnformasiya Texnologiyaları” nəşriyyatı, 2013, 96 s.
 • Алекперов Р.К. Создание распределенных вычислительных сред на основе технологии вычислительных облаков//Информационные технологии, 2012, №2, с.2–8.
 • Alguliev R., Alekperov R. Cloud Computing: Modern State, Problems and Prospects. Telecommunications and Radio Engineering, 2013, vol.72, no.3, pp.255–266.
 • Elektron elm problemləri üzrə I Respublika elmi–praktiki konfransın materialları, Bakı, “İnformasiya Texnologiyaları” nəşriyyatı, 15–16 noyabr 2012, 138 s.
 • Fataliyev T.Kh. About Representations of Azerbaijan Scientific Journals in the International Databases // European Science and Technology, Materials of the VIII International research and practice conference, Munich, Germany, 16–17 October, 2014, pp.359–362.