VİNSENTİ ÜSULU İLƏ HAVA GƏMİSİNİN KOORDİNATLARININ TƏYİN EDİLMƏSİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

VİNSENTİ ÜSULU İLƏ HAVA GƏMİSİNİN KOORDİNATLARININ TƏYİN EDİLMƏSİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

VİNSENTİ ÜSULU İLƏ HAVA GƏMİSİNİN KOORDİNATLARININ TƏYİN EDİLMƏSİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

VİNSENTİ ÜSULU İLƏ HAVA GƏMİSİNİN KOORDİNATLARININ TƏYİN EDİLMƏSİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

VİNSENTİ ÜSULU İLƏ HAVA GƏMİSİNİN KOORDİNATLARININ TƏYİN EDİLMƏSİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
VİNSENTİ ÜSULU İLƏ HAVA GƏMİSİNİN KOORDİNATLARININ TƏYİN EDİLMƏSİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

№2, 2014

VİNSENTİ ÜSULU İLƏ HAVA GƏMİSİNİN KOORDİNATLARININ TƏYİN EDİLMƏSİ

Ağayev Nadir B., İsgəndərov Nəsrəddin İ.

Məqalədə uçuş planlarından istifadə edərək Vinsenti formulu əsasında növbəti zaman anı üçün hava gəmisinin koordinatlarının və getdiyi məsafənin hesablanması üsulu və alqoritmi təklif edilmiş, hesablama nəticələrinin “böyük çevrə” və ekstrapolyasiya üsulu ilə müqayisəli analizi verilmişdir. (səh. 92-100 )

Açar sözlər: hava gəmisi, geodezik koordinatlar, Vinsenti formulu, uçuş planları, uçuş trayektoriyası
Ədəbiyyat
 • Ağayev N.B., İsgəndərov N.İ. Havadakı hərəkətin avtomatlaşdırılmış idarə edilməsi zamanı münaqişələrin aşkarlanması və qərar qəbul edilməsi üsullarının sistem struktur analizi // Milli Aviasiya Akademiyasının “Еlmi məcmuələri”, 2013, cild 15, № 2, səh.21–28.
 • Агаев Н.Б., Искендеров Н.И. Оценка методов моделирования обнаружения конфликтов и принятия решений на основе нечеткой логики // Проблеми информатизацıi та управлıння, «Збıрник наукових праць» Національний Авіаційний Університет, Кiев: 2014, Випуск 1(45), с.6–13.
 • Gilles Dowek, Cesar Munoz. Conflict detection and resolution for 1,2,…,N aircraft / 7th AIAA Aviation Technology, Integration and Operations Conference, 18-20 September 2007, Belfast, Northern Ireland, pp.1–13
 • Ахмедов Р.М., Бибутов А.А., Васильев А.В. и др. Автоматизированные системы управления воздушным движением: Новые информационные технологии в авиации: Учеб. пособие – СПб. Политехника, 2004, 446 с.
 • Vinsenti, T. “Direct and inverse solutions of geodesics on the ellipsoid with application of nested equations”, Survey Review,1975, XXII(176), p.88–93.
 • Thomas C.M., Featherstone W.E., Validation of Vinsenti’s Formulas for the Geodesic Using a New Fourth-Order Extension of Kivioja’s Formula // Journal of Surveying Engineering, 2005,131(1), pp.20–26.
 • http://en.wikipedia.org/wiki/Great-circle_distance.
 • Yong-Kyun Kim, Yun-Hyun Jo, Jin-Won Yun, Taeck-Keun Oh, Hee-Chang Roh, Sang-Bang Choi and Hyo-Dal Park. En-Route Trajectory calculation using Flight Plan Information for Effective Air Traffic Management // Journal of Information Processing Systems, 2010, vol.6, no.3, p.375–384.
 • ICAO Annex11 to the convention on international civil aviation Air Traffic Services. Thirteenth edition, 2001, 114 p.
 • ICAO Doc 4444-ATM/501: Air Traffic Management, fifteenth Edition, 2007, 82 p.
 • EUROCONTROL standard document for radar surveillance in en-route airspace and major terminal areas. Edition 1.0, SUR.ET1.ST01.1000-STD-01-01, 108 p.
 • Осипов Д.Л. Базы данных и Delphi. Теория и практика. – СПб.: БХВ-Петербург, 2011, 752 с.
 • Nihat D., Yüksel İ. Delphi7. Ümit ofset matbaacılık. Ankara 2003, 813
 • http://en.wikipedia.org/wiki/World_Geodetic_System.