TELEKOMMUNİKASİYA ŞƏBƏKƏLƏRİNDƏ ÜNVANLAŞMA SİSTEMLƏRİNİN ANALİZİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

TELEKOMMUNİKASİYA ŞƏBƏKƏLƏRİNDƏ ÜNVANLAŞMA SİSTEMLƏRİNİN ANALİZİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

TELEKOMMUNİKASİYA ŞƏBƏKƏLƏRİNDƏ ÜNVANLAŞMA SİSTEMLƏRİNİN ANALİZİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

TELEKOMMUNİKASİYA ŞƏBƏKƏLƏRİNDƏ ÜNVANLAŞMA SİSTEMLƏRİNİN ANALİZİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

TELEKOMMUNİKASİYA ŞƏBƏKƏLƏRİNDƏ ÜNVANLAŞMA SİSTEMLƏRİNİN ANALİZİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
TELEKOMMUNİKASİYA ŞƏBƏKƏLƏRİNDƏ ÜNVANLAŞMA SİSTEMLƏRİNİN ANALİZİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

№1, 2014

TELEKOMMUNİKASİYA ŞƏBƏKƏLƏRİNDƏ ÜNVANLAŞMA SİSTEMLƏRİNİN ANALİZİ

Cəfərov Zəfər Ə.

Məqalə telekommunikasiya şəbəkələrinin ünvanlaşma sistemlərinin analizi məsələsinə həsr olunmuşdur. Tədqiqat prosesində ünvanlaşma sistemlərinin arxitekturu, xarakteristikaları, tətbiq modelləri, IPv6 protokolunun yaranma səbəbləri və üstünlükləri araşdırılmışdır. Mövcud IPv4 ünvanlaşma versiyasında yaranan problemlər təhlil olunmuş və onların həlli üçün IPv6 protokolunun tətbiqinin vacibliyi göstərilmişdir. (səh. 69-80)

Açar sözlər: İnternet protokolu (IP), ünvanlaşma sistemləri, şəbəkə modelləri, dataqram
Ədəbiyyat
 • Ситанов С.В., Алаева С.С. Компьютерные сети, Иваново: ИГТУ, 2010, 134 с.
 • И.Шапошников. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы, СПб., 2006 304.
 • Семенов Ю.А. Алгоритмы телекоммуникационных сетей. Часть 1. Алгоритмы и протоколы каналов и сетей передачи данных, БИНОМ. Лаборатория знаний, Интернет-университет информационных технологий, ИНТУИТ.ру, 2007, 334 с.
 • Семенов Ю.А. Алгоритмы телекоммуникационных сетей. Часть 2. Протоколы и алгоритмы маршрутизации в INTERNET, БИНОМ. Лаборатория знаний, Интернет-университет информационных технологий – ИНТУИТ.ру, 2007, 305с.
 • Максимов Н.В., Попов И.И. Компьютерные сети,  М.: Форум, 2010, 464 с.
 • Масленников Р. Хаос и порядок в Интернете, М.:СамИздат, 2009, 134 с.
 • Леинванд А. Конфигурирование маршрутизаторов, М.: «Вильямс», 2001, 147 с.
 • Олифер В., Олифер Н. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы, СПб: «Питер», 2001, 405 с.
 • Фейт С. TCP/IP: архитектура, протоколы, реализация, М.: «Вильямс», 2003, 424 с.
 • Tatipamula M., Grossetete P., Esaki H. Ipv6 Integration and Coexistence Strategies for Next-Generation Networks// IEEE Commmun. Mag., 2004, №1, c.88–96.
 • Мамаев М., Петренко С. Технологии защиты информации в Интернете, СПб: Питер, 2002, 309 с.
 • Michael Palmer. Hands-On Networking Fundamentals, 2nd edition, Cengage Learning, 2012, 90 p.
 • Vinod Joseph, Srinivas Mulugu, Network Convergence: Ethernet Applications and Next Generation Packet Transport Architectures, London:  Morgan Kaufmann, 2013, 620 p.