№1, 2014

SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL PRINCIPLES OF FIGHTING PLAGIARISM: AN EVOLUTION PATH AND STATE OF THE ART

Rasim M. Alguliev, Nadir B. Agayev, Ramiz М. Aliguliyev

In the paper along with the historical development of society a plagiarism is investigated; in different periods of human development the ways and means of protecting of intellectual property are analyzed. The state of the art of fighting plagiarism and its legal and technological aspects are investigated; key issues and strategic directions of fighting plagiarism are identified. (pp. 18-25)

Keywords: intellectual property, copyright, patent rights, anonymous plagiarism, bespoke plagiarism
References
 • İmanov K.S. Ümumdünya kitab və müəlliflik hüququ günü və Azərbaycan müəlliflik hüququ tarixindən / «Musiqi dünyası» jurnalı, 2000, №2.
 • İmanov K.Sa. İntellektual mülkiyyət hüquqlarının təminatı və müdafiəsi // «Musiqi dünyası» jurnalı, 2001, №1–2.
 • İmanov K.S. Müəllif – hüquq qanunvericiliyi ilə qorunan əlaqəli hüquqlar və onların əhəmiyyəti // «Hüquqi dövlət və qanun» jurnalı, 2001, №8.
 • İmanov K.S., İsayev N. Azərbaycanın müəllif - hüquq qanunvericiliyində şərikli müəlliflik // «Musiqi dünyası» jurnalı, 2000, №3–4.
 • İnteqral mikrosxemlərə münasibətdə intellektual mülkiyyət haqqında Vaşinqton müqaviləsi, 26 may 1989-cu il. http://www.referent.ru/1/30254.
 • İsayev N. Azərbaycanda müəllif hüquqlarının təminatı məsələləri // «Musiqi dünyası» jurnalı, 2002, №1.
 • İsayev N. İntellektual mülkiyyət anlayışı və onun huquqi qorunma sistemi // «Musiqi dünyası» jurnalı, 2001, №3–4.
 • MediaWiki: www.mediawiki.org
 • Большой энциклопедический словарь. М.:АСТ, Астрель, 2008, 1248 c.
 • БСЭ Онлайн-версия. http://bse.sci-lib.com
 • İmanov K.S. Heydər Əliyevin irsi Azərbaycanın ən dəyərli əqli mülkiyyətidir // “Respublika” qəzeti, 9 may, 2013, №98, s.6, 8. http://www.respublica-news.az/2013/05/09/43359/index.html.
 • Wikipedia: www.wikipedia.org.
 • Абдуллин А.И. Правовая охрана баз данных в Европейском союзе // Журнал международного частного права, 1997, №2, с.24–41.
 • Зеленков Ю.Г., Сегалович И.В. Сравнительный анализ методов определения нечетких дубликатов для Web-документов // Труды 9-й всероссийской научной конференции «Электронные библиотеки: перспективные методы и технологии, электронные коллекции» – RCDL’2007, Переславль-Залесский, Россия, 2007.
 • Мюллер П. Охрана изобретений и дизайна в Германии. М., 1995, 97 с.
 • http://www.azstand.gov.az
 • www.copag.gov.az
 • https://ru.wikipedia.org/wiki/
 • https://ru.wikipedia.org/wiki/Journal_des_savants.
 • Честной А., Сургучева С. Патент – это не лицензия на охоту // Интеллектуальная собственность, 1996, №3–4, с.3.
 • Avroasiya patent konvensiyası, http://www.eapo.org/ru/documents/ norm/instrconv_txt.html.
 • Avroasiya patenti verilməsi haqqında konvensiya, 1973. http://www.rupto.ru/rupto/nfile/e6280dce-305a-11e 1-351c-9c8e9921fb2c/exhibition _corr_ormatted.pdf.
 • Elmi kəşflərin beynəlxalq qeydiyyatı haqqında Cenevrə müqaviləsi, 7 mart 1978-ci il. http://ross-nauka.narod.ru /08/08-jenev-dogovor.html.
 • Fonoqram istehsalçılarının maraqlarının qorunması haqqında konvensiya, 1971.         http://elementy.ru/Library9/ConvFono.htm.
 • http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/ru. /general/1007/wipo_pub_1007_2011.pdf.
 • Məmulatların mənşəyinin və beynəlxalq qeydiyyatının qorunması haqqında Lissabon razılaşması, 1958. http://www.wipo.int/lisbon/en/general/.
 • http://logic.pdmi.ras.ru/~yura/detector/.
 • http://www.britannica.com/EBchecked/topic/462640.
 • http://www.washingtontimes.com/news/2006/mar/24/20060324-104106-9971r/?page=all.
 • Patent kooperasiyası haqqında müqavilə, 1970.  http://www.wipo.int/treaties/ru/registration/pct/.