AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
az en ru
AZƏRBAYCANDA İT-MÜTƏXƏSSİSLƏRİN ÜMUMİ SAYININ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ METODİKASININ İŞLƏNİLMƏSİ (rus.)
Məmmədova Məsumə H., Məmmədzadə Faiq R.

Azərbaycanda əmək bazarının İT-seqmentinin insan resursları ilə təmin olunmasında hazırkı vəziyyət analiz edilmişdir. Ekspert-statistik qiymətləndirməyə istinad etməklə İT-mütəxəssislər sayının iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə hesablanması metodikası işlənmişdir. Azərbaycan iqtisadiyyatında çalışan İT-mütəxəssislərin ümumi sayı, İKT sektoru və milli iqtisadiyyatın digər sahələri üzrə İT-mütəxəssislərin xüsusi çəkisinin hesablanması göstərilmişdir (səh.59-71). 

Açar sözlər: İT-seqment, əmək bazarı, insan resurslarının kəmiyyət qiymətləndirilməsi, İT-mütəxəssislərə tələbatın formalaşması konsepsiyası, İT-mütəxəssislər sayının hesablanması üçün eвристик alqoritm.