AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
az en ru
KİTABXANA İŞİNDƏ İNTEQRASİYA OLUNMUŞ İNFORMASİYA SİSTEMLƏRİNİN TƏSNİFATI (azərb.)
Ağayev Bikəs S.

Məqalədə kitabxanaların inteqrasiya olunmuş informasiya sistemləri araşdırılır. Avtomatlaşdırmanın kitabxana işinin səmərəliliyinə, fəaliyyət dairəsinin genişlənməsinə təsiri tədqiq edilir. Elektron kitabxanaların iş səmərəliliyinin yüksəldilməsi məqsədilə təkliflər verilir (səh.105-112).

Açar sözlər: kitabxana, elektron kitabxana, kitabxana əməliyyatları, informasiya sistemləri, e-kataloq, e-kitabxana fondu.