AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
az en ru
İNTELLEKTUAL OYUNLAR: MÜASİR VƏZİYYƏT, PROBLEMLƏR, PERSPEKTİVLƏR (azərb.)
İsmayılova Bahar İ.

Məqalədə intellektual oyunların tədris prosesində tətbiqi imkanları araşdırılır. İntellektin  strukturu, ölçülməsi, eyni zamanda intellektual oyunların növləri, funksiyaları və tədris prosesinə tətbiqi imkanları analiz edilir. İntellektual oyunların tədris prosesinə inteqrasiya edilməsi üçün təkliflər verilir (səh. 87-97).

Açar sözlər: təhsilin keyfiyyəti, motivasiya, biliyin qiymətləndirilməsi, özünüqiymətləndirmə, tədrisyönümlü intellektual oyunlar, kompüter oyunları, krossvord.