AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
az en ru
HESABLAMA BULUDLARINDA PAYLANMIŞ VERİLƏNLƏR BAZALARININ EHTİYAT NÜSXƏLƏRİNİN YARADILMASI ALQORİTMİ (rus.)
Səmədov Ramin B.

Məqalədə paylanmış verilənlər bazalarının ehtiyat nüsxələrinin yaradılması göstərilmişdi. Ənənəvi şifrləmə üsullarında istifadə edilmişdi. Paylanmış verilənlər bazalarının ehtiyat nüsxələrinin hesablama buludları mühitində yaradılması alqoritmi verilmişdi. Alqoritmin sınaq nəticələri göstərilmişdi (səh.81-86).  

Açar sözlər: hesablama buludları, ehtiyat nüsxə, şifrlənmə, paylanmış verilənlər bazaları.