AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
az en ru
AÇIQ SİSTEMLƏRDƏ VERİLƏNLƏRİN ÖTÜRÜLMƏSİ MÜHİTİNİN ANALİZİ VƏ QRAF MODELİNİN İŞLƏNMƏSİ (azərb.)
Balıyev Elşad A. Əbilov Kamran Ə.

Məqalə kompüter şəbəkələrində şəbəkə mühitinin təhlilinə həsr edilib. Bu məqsədlə proseslər arasında məntiqi kanalla informasiyanın hərəkət istiqaməti təsvir edilmiş, nəqliyyat şəbəkəsinin məntiqi strukturu və paketlərin ötürülməsi mühiti araşdırılmışdır. Qeyd olunanlara və OSI modelinə əsaslanaraq  açıq sistemlərin qarşılıqlı əlaqəliliyinin qraf modeli işlənmişdir (səh.48-55).

Açar sözlər: OSI etalon modeli, şəbəkə səviyyələri, şəbəkə protokolları, əlaqə qovşaqları, paket.