AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
az en ru
TİBBİ KADRLARA TƏLƏB VƏ TƏKLİFİN UYĞUNLAŞDIRILMASININ İDARƏ OLUNMASI METODLARI (azərb.)
Məmmədova Məsumə H., Cəbrayılova Zərifə Q.

Məqalədə tibb mütəxəssislərinə olan tələb və təklifin qeyri-səlis situasiya modelləri, onların uyğunlaşdırılmasının intellektual idarə olunması üçün situasiyaların qeyri-səlis oxşarlığı əsasında həll metodları təklif edilir. Tibb müəssisələrində tibb mütəxəssislərinin işəgötürülməsində qərarların qəbulu üçün mümkün ssenarilərə uyğun həll metodikası verilir, məsələnin həll alqoritmi və reallaşdırılması mərhələləri  təsvir olunur (səh.16-27).

Açar sözlər: tibb mütəxəssisləri, tələb modeli, təklif modeli, situasiyaların oxşarlığı, qeyri-səlis oxşarlıq dərəcəsi, qeyri-səlis bərabərlik dərəcəsi, nisbi vaciblik əmsalı.