AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
az en ru
AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ YAZILMIŞ MƏTNLƏRİN MÜƏLLİFİNİN MÜƏYYƏN OLUNMASI ÜSULLARININ ANALİZİ (rus.)
Ayda-zadə Kamil R., Talıbov Səxavət Q.

Məqalədə mətn müəllifinin tanınması üsulları və alqoritmləri təhlil edilir. Əlamətlərin seçilməsi n=1 və n=2 qiymətlərinə müvafiq n-qramlara əsaslanır. Azərbaycan dilində yazılmış mətnlərin müəllifinin tanınması üçün kompüter eksperimentlərinin nəticələri verilir (səh. 15-25).

Açar sözlər: identifikasiya, müəllifin identifikasiyası, tanıma, п-qram, dayaq vektor maşını.