AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
Giriş
QEYDİYYAT
SİMMETRİK KRİPTOQRAFİYADA ŞİFRLƏMƏ SXEMLƏRİN DAVAMLIĞININ ARTIRILMASI (rus.)
Məmmədov Tofiq Ə., Məmmədov Emin T.

Məqalədə tam davamlı simmetrik şifrləmə sxeminin yaradılması üçün yeni yanaşma təklif olunur. Burada açarların daim generasiyası və onların paylaşdırılması ilə bağlı problemlər onların istifadəsindən imtina etməklə həll olunur. Onların funksiyasını yeni sxemdə şifrəlifbaların çoxsaylı kombinasiyaları yerinə yetirir. (52-57)

Açar sözlər: tam davamlıq, simmetrik kriptoqrafiya, tək açar, birdəfəli şifrbloknot, şifrəlifba, şifrəlifbaların kombinasiyalarının sayı