AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
Giriş
QEYDİYYAT
TERMİN YARADICILIĞI İŞLƏRİNİN AVTOMATLAŞDIRILMASI METODLARININ TƏHLİLİ (azərb.)
Qurbanova Əfruz M.

Məqalədə dilin inkişafına cəmiyyətin şüurlu təsirinin nəticəsi olan termin yaradıcılığı məsələlərinə baxılmışdır. Qeyd edilmişdir ki, istənilən dilin lüğət tərkibi həm daxili, həm də xarici resurslar hesabına yenilənir və sözün dildə yaşam dövrü onun istifadəsinin aktivliyindən asılıdır. Terminologiyanın harmonikləşdirilməsi prinsipləri müəyyənləşdirilmişdir. Anlayışların de-terminləşmə prosesi öyrənilmiş, bu prosesin səbəbləri müəyyənləşdirilmişdir. Leksikanın xüsusi və ümumişlək sözlərinin qarşılıqlı münasibətinin de-terminləşmə prosesində rolu qeyd edilmişdir. Terminlərin mətnlərdə rastgəlmə tezliyi və çəki əmsalının hesablanması metodları araşdırılaraq təhlil edilmişdir (səh.92-100). 

Açar sözlər: dil siyasəti, termin yaradıcılığı, terminlərin harmonikləşdirilməsi, de-terminləşmə prosesi, terminin çəki əmsalı.