AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
Giriş
QEYDİYYAT
FƏRDİ TİBBİ MƏLUMATLARIN TƏHLÜKƏSİZLİYİ ÜÇÜN REDİS KONSEPSİYASI (rus.)
Muradova Gülarə İ.

İnformasiya sistemində emalı zamanı fərdi tibbi məlumatların təhlükəsizliyi aktual təhdidləri neytrallaşdıran fərdi verilənlərin müdafiəsi sistemi vasitəsilə həyata keçirilir Redis texnikası və alətləri onlayn rejimində daxil olan və sürətlə dəyişən verilənlərin sürət emalına yönəlmişdir. Redis sisteminin tətbiqi gizli məlumata nəzarət olunmayan girişin qarşısını alır (səh.71-79). 

Açar sözlər: Elektron tibb, informasiyanın qorunması, təhlükəsizlik, məxfilik, fərdi tibbi məlumatlar, verilənlər bazaları, keşin idarə olunması.