AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
Giriş
QEYDİYYAT
MAŞİN TƏLİMİ ALQORİTMLƏRİNİN ANSAMBLI VASİTƏSİLƏ YANLIŞ BƏYANATLARIN AŞKARLANMASI (ing.)
Qranik Mixail A., Mesyura Vladimir İ.

Məqalədə ictimai xadimlərin səsləndirdikləri bəyanatların həqiqi və yanlış kimi təsnif olunmasına bir yanaşma təsvir olunmuşdur. Bunun üçün bəyanatın həqiqiliyi və ya yanlışlığı ehtimalını qabaqcadan təyin etməyə, həmçinin zəruri təsnifləndirməni yerinə yetirməyə imkan verən bir neçə maşın təlimi alqoritmlərinin istifadəsi və onların vahid sistemdə birləşməsi (ansamblı) təklif olunmuşdur (səh.55-60).

Açar sözlər: yanlış xəbərlər, yanlış bəyanat, maşın təlimi, dərin təlim, ansambl.