AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
Giriş
QEYDİYYAT
TEXNOLOJİ AKUSTİK VƏ NİTQ SİQNALLARININ VEYVLET ÇEVİRMƏLƏRİ İLƏ FİLTRASİYA METODU (ing.)
Quluyev Qənbər A., Paşayev Fəhrad H., Ağayev Bikəs S., Səttarova Ülkər E., Bayramov Vüsal V.

Məqalədə küylənmiş texnoloji akustik və nitq siqnallarının təmizlənməsi üçün veyvlet çevirmələrinin tətbiqi metodu verilmişdir. Küylənmiş texnoloji akustik və nitq siqnallar üçün diskret veyvlet çevirməsinin tətbiqi imkanları analiz edilmiş və yeni filtrasiya metodu işlənmişdir. Metod tətbiq edilərkən düz veyvlet çevirməsi və siqnalın bərpası alqoritmi qurulmuşdur. Metod kompüter eksperimentləri vasitəsi ilə sınaqdan keçirilmişdir (səh.28-33).

Açar sözlər: Veyvlet çevirməsi, texnoloji akustik siqnallar, nitq siqnalları, küysüzləşdirmə, MATLAB.