AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
Giriş
QEYDİYYAT
DƏNİZ NEFT PLATFORMASINDA PERSONALIN FİZİOLOJİ VƏZİYYƏTİNİN VƏ COĞRAFİ MÖVQEYİNİN MONİTORİNQİNDƏ ƏŞYALARIN İNTERNETİNİN İMKANLARI (azərb.)
Məmmədova Məsumə H., Cəbrayılova Zərifə Q.

Məqalədə dəniz neft platformasında olan işçilərin təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün əşyaların İnternetinin (IoT) tətbiqi imkanları tədqiq olunmuşdur. İşçilərin fizioloji vəziyyətinin və coğrafi mövqeyinin monitorinqi üçün IoT texnologiyalar və tətbiqlər analiz olunmuşdur. İşçilərin vəziyyətinin sistematik izlənilməsilə onların təhlükəsizliyinə nəzarət edilməsi, zəruri hallarda müvafiq qərarların qəbulu üçün IoT-ların bulud, Big Data, süni intellekt texnologiyaları ilə inteqrasiyası imkanları göstərilmişdir (səh.3-17).

Açar sözlər: dəniz neft platforması, əşyaların İnterneti (IoT), daşınan ağıllı IoT-lar, radiotezlik identifikasiya texnologiyaları, simsiz sensor şəbəkələr.