AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
Giriş
QEYDİYYAT
ƏHALİNİN SAYINA GÖRƏ ÖLKƏ ƏRAZİSİNİN OPTİMAL BÖLÜNMƏSİ MƏSƏLƏSİ (azərb.)
Yusufova-Ağabalayeva Gülbahar Q., İsayeva Pəri M.

Məqalədə insan resurslarının avtomatlaşdırılmış idarəetmə sisteminin işlənməsi üçün əhalinin məskunlaşma sıxlığına və sayına görə yaşayış ərazilərinin optimal bölünməsinin riyazi modeli işlənilmişdir (səh.121-132).  

Açar sözlər: ərazi, əhalinin məskunlaşma sıxlığı, əhalinin sayı, optimal bölgü, riyazi model.
DOI : 10.25045/jpit.v09.i1.12