AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
Giriş
QEYDİYYAT
DDoS HÜCUMLARIN AŞKARLANMASI ÜÇÜN ŞƏBƏKƏ TRAFİKİNİN KLASTERİZASİYASI METODUNUN TƏTBİQİ (azərb.)
Nəbiyev Babək R.

Şəbəkə təhlükəsizliyində əlçatanlığın təmin olunması vacib məsələlərdən biridir. Şəbəkənin əlçatanlığına isə ən çox təsir göstərən təhdidlərdən biri DdoS hücumlardır. Bu hücumların müəyyən olunması və qarşısının alınması bu məqalənin əsas məqsədidir. Bu məqsəd üçün KDD CUP 99 verilənləri və onların analizi üçün klasterizasiya metodları seçilmişdir. Əsas analiz metodları kimi K-ortalar və EM alqoritmləri seçilmişdir (səh.110-120).

Açar sözlər: DDoS, klasterizasiya, K-ortalar, EM alqoritmi, şəbəkə trafiki, KDD CUP 99.
DOI : 10.25045/jpit.v09.i1.11