AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
Giriş
QEYDİYYAT
SUPERKOMPÜTER TEXNOLOGİYALARINDA İSTİFADƏ EDİLƏN PROQRAM TƏMİNATLARININ MÜQAYİSƏLI TƏHLİLİ (rus.)
Cəfərzadə Kamran E.

Məqalədə superkompüterin klaster MPP və SMP kimi arxitektura növlərinin və eləcə də,  MPI və PVM əlavələrinin proqram vasitələri və proqramlaşdırma interfeyslərinin təsnifatı nəzərdən keçirilir. Superkompüter texnologiyalarında əməliyyat sistemlərinin son istifadəsi üzrə paylanma dinamikasına görə proqram təminatının müqayisəli analizi təklif olunur. Bundan əlavə, CentOS proqramının "AzScienceNet" elmi şəbəkəsində istifadəsinin effektivliyi təhlil edilir (səh.103-109). 

Açar sözlər: superkompüter, əməliyyat sistemi, proqram təminatı, klaster, SMP arxitektura, MPP arxitektura, MPİ, PVM, CentOS.
DOI : 10.25045/jpit.v09.i1.10