AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
Giriş
QEYDİYYAT
BÖYÜK VERILƏNLƏRİN VİZUALLAŞDIRILMASI: MÖVCUD YANAŞMALAR VƏ PROBLEMLƏR (azərb.)
Hacırəhimova Məkrufə Ş., İsmayılova Mərziyə İ.

Big Data yaşadığımız əsrin ən böyük problemlərindən biridir. Onun əsas məsələlərindən biri analizin nəticələrinin vizuallaşdırılmasıdır. Məqalədə vizuallaşdırmanın tarixi, mərhələləri, vizuallaşdırma metodlarının kateqoriyaları, mövcud yanaşmalar, böyük verilənlərin vizuallaşdırma problemləri, böyük verilənlərin vizuallaşdırma alətləri araşdırılmış və şərh edilmişdir (səh.72-83).

Açar sözlər: vizuallaşdırılma, big data, interaktiv vizuallaşdırma, elmi vizuallaşdırma, teq buludu, dinamik diaqramlar.
DOI : 10.25045/jpit.v09.i1.07