AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
Giriş
QEYDİYYAT
İNFORMASİYA SELLƏRİNİN KOMMUTASYASININ BİR PRİNSİPİ HAQQINDA (rus.)
Məhərrəmov Vaqif Ə., Həsənov Мehman H.

Coxkanallı və coxfunksiyalı optik kommutatorların iş prinsiplərinə baxılmışdır. Optik şəbəkələnin funksional imkanlarını genişləndirməyə imkan verən optik kommutatorun iş prinsipi təqdim olunmuşdur (səh.27-35).

Açar sözlər: coxkanallı və coxfunksiyalı optik kommutatorlar, informasiya seli,optik lifli şəbəkələr.
DOI : 10.25045/jpit.v09.i1.03