AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
Giriş
QEYDİYYAT
EMOSİONAL TONALLIĞIN ANALİZİ METODLARI HAQQINDA (azərb.)
Əliquliyev Rasim M., Ələkbərova İradə Y.

İcmal xarakterli olan məqalədə emotiologiya nəzəriyyəsi ilə əlaqədar alimlərin fikirləri verilmiş, müxtəlif tipli məlumatlarda emosional tonallığın analizini həyata keçirən bəzi sistemlər araşdırılmışdır. Mətndə emosiyaların analizi üçün Opinion Mining və Sentiment Analysis metodlarından istifadə perspektivləri müəyyənləşdirilmişdir. Sosial mediada toplanan mətnin emosional tonallığının qiymətləndirilməsi üçün ümumi konseptual model təklif edilmişdir (səh.3-15). 

Açar sözlər: emosiya, emotiologiya, sosial media, mətnin tonallığı, Opinion Mining, Sentiment Analysis, Emoji dili.
DOI : 10.25045/jpit.v09.i1.01